www.mamboteam.com
สถานีตำรวจภูธรท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
หน้าหลัก arrow โครงการชุมชนเข้มแข็ง
วันอาทิตย์ ที่ 23 ตุลาคม 2559
 
 
โครงการชุมเข้มแข็งปลอดยาเสพติด PDF พิมพ์ ส่งเมล
แก้ไขโดย Nuekrak   
วันอาทิตย์ ที่ 23 ตุลาคม 2559
โครงการชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน

Image

Image

Image

Image

ขั้นตอนที่ 1 คัดเลือกชุมชนเป้าหมาย

วิธีการโดยย่อ
                     1. คัดเลือกชุมชนที่มีความพร้อม
                     2. เพื่อเป็นตัวอย่างหรือหมู่บ้านครู
                     3. หมู่บ้านที่คัดเลือกไม่ควรใหญ่หรือเล็กเกินไป

Image


ขั้นตอนที่ 2
สืบสภาพชุมชน

วิธีการโดยย่อ
                     1. ศึกษาสภาพสังคม ปัญหาในชุมชน โดยการพบปะชุมชน
                     2. เผยแพร่แนวคิดว่า มาตรการปราบปรามเพียงลำพังไม่สามารถแก้ไขปัญหายาสเพติดในชุมชนได้ จำเป็๋นต้องอาศัยพลังสามัคคีจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เพื่อดูแลชุมชนของตนเอง
                     3. จัดทำแผนที่ชุมชน แผนที่ครัวเรือน

Image


ขั้นตอนที่ 3 คัดเลือกชุมชนเป้าหมาย


วิธีการโดยย่อ
                      1. ทำความเข้าใจกับผู้นำทางการให้เข้าใจถึงการทำงานในชุมชน เพื่อให้มองว่าไม่ถูกลดบทบาท เพื่อนำไปสู่การคัดเลือกผู้นำธรรมชาติในชุมชน
                      2. คัดเลือกหมู่บ้าเป้าหมาย 2 หมู่บ้าน ตามที่คัดเลือกไว้ในขั้นตอนที่ 1

Image


ขั้นตอนที่ 4  คัดเลือกผู้นำธรรมชาติ


วิธีการโดยย่อ
                       1. จัดให้มีการประชุมในหมู่บ้าน ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องไม่ต่ำกว่า 70 % (ครัวเรือนละ 1 คน)
                       2. ออกแบบสอบถาม 1 ข้อ เพื่อคัดเลือกผู้นำธรรมชาติ ให้เป็นคณะกรรมการชุมชนเข้มแข็งต่อไป
                       3. จำนวนคณะกรรมการชุมชนเข้มแข็ง อัตราส่วน 1 : 5 (ครัวเรือน)
                       4. คณะกรรมการชุมชนเข้มแข็งมีการคัดเลือกันภายในทีมว่า ใครจะเป็นประธาน ใครจะทำหน้าที่อะไร
                       5. หน้าที่ของคณะกรรมการชุมชนเข้มแข็ง จะต้องรับผิดชอบในขั้นตอนที่ 5 ถึงขั้นตอนที่ 9 ส่วนวิทยากรกระบวนการ (ตำรวจ) จะเป็นเพียงที่ปรึกษาเท่านั้น

Image

Image


ขั้นตอนที่ 5 รณรงค์ประชาสัมพันธ์


วิธีการโดยย่อ
                  1. ดำเินินการโดยคณะกรรมการชุทชนเข้มแข็งตามที่ได้คัดเลือกจากประชาชนให้เป็นผู้นำะรรมชาติ
                  2. ให้ประชาชนเข้าใจว่า ต้องสันติวิธีในการทำงาน


ขั้นตอนที่ 6 คัดแยกผู้มีพฤติกรรมเกี่ยวของกับยาเสพติด


วิธีการโดยย่อ
                 1. ประชุมคณะกรรมการชุมชนเข้มแข็ง เพื่อคัดแยกผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดออกจากผู้ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
                 2. ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็นประเภทใดบ้าง (ผู้ค้า ผู้เสพ)
                 3. รายชื่อที่ได้เก็บไว้ที่คณะกรรมการชุมชนเข้มแข็ง
                 4. หลังจากประชุม 1 วัน ให้จัดส่งรายชื่อ
                 5. ใช้เวลาการคัดกรองรายชื่อ 20 วัน

Image

Image


ขั้นตอนที่ 7 การรับรองครัวเรือน


วิธีการโดยย่อ
                 1. ประชุมเพื่อคัดแยกครัวเรือนที่ปลอดยาเสพติดออกมา
                 2. มอบสัญญลักษณ์ครอบครัวปลอดยาเสพติด
                 
Image


ขั้นตอนที่ 8 ใช้มาตรการทางสังคม


วิธีการโดยย่อ
                  1. ใช้ระบบควบคุมพฤติกรรม แต่ไม่ควบคุมตัว
                  2. ใช้ระบบสังคมในหมู่บ้าน ชุมชน ชักชวนให้เลิกยาเสพติดให้ได้
                  3. มาตรการสุดท้ายของผู้ค้า คือ มาตรการทางกฎหมาย
                  4. อาการติดยาเป็นอาการติดทางใจ เลิกได้ แต่ลืมไม่ได้
                  5. พ่อ แม่ จะเป็นคนสุดท้าย ที่รู้ว่าลูกติดยา
                  6. เตียงที่รักษาผู้ติดยาได้ดีที่สุด คือเตียงที่บ้านของผู้ติดยาเอง

Image


ขั้นตอนที่ 9 รักษาสถานะชุมชนเข้มแข็ง


วิธีการโดยย่อ
                       1. มีการประชุมประชาคมคณะกรรมการชุมชนเข้มแข็งรับรองครัวเรือนทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง


           
            วันที่ 10 ธันวาคม 2553 พ.ต.ท.จักรพันธ์  แก่งสันเทียะ สวญ.สภ.ท่าไม้รวก และ พ.ต.ท.นพพร  เจริญนาค สว.สส.สภ.ท่าไม้รวก พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุด ชมส. ประชุมคณะกรรมชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติด ณ.บ้านหนองคอไก่ หมู่ที่ 5 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จว.เพชรบุรี เพื่อติดตามและประเมินผลการทำงานของคณะกรรมฯ


Image Image

Image Image

Image Image


                พ.ต.ท.ประทีป  แสงทองอร่าม สวป.สภ.ท่าไม้รวก และ พ.ต.ท.นพพร  เจริญนาค สว.สส.สภ.ท่าไม้รวก พร้อมกำลัง ตรวจเยี่ยมประชาชนในโครงการชุมชนเข้มปลอดยาเสพติด บ้านหนองคอไก่ หมู่ที่ 5 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จว.เพชรบุรี

Image Image
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( วันอาทิตย์ ที่ 23 ตุลาคม 2559 )
 
Top! Top!